Aniołek

Poziom: średni
Czas: 1 godzina
Materiały: włóczka lub kordonek 
Aniołka można wykonać  w kilku kolorach


*Wersja po polsku
*In EnglishPolski

Objaśnienia:
V - SL, o. łańc, SL
PV -  4 o. łańc, SL
Muszelka- 2SL, 1 o. łańc, 2SL

Instrukcja:
Zaczynamy na czubku głowy, 6 o. łańcuszka, o. ścisłe z pierwszym oczkiem.
Rząd 1: 1 o. łańc., 5 półsłupków (PS) w tym samym oczku, 1 o. łańc., obracamy.
Rząd 2. PS w pierwszym oczku, (2 PS w kolejnym oczku) 4 razy, 1 o. łańc., obracamy
Rząd 3. PS w każdym oczku z poprzedniego rzędu, 1 o. łańc., obracamy
Rzędy 4-5: Powtarzamy rząd 3
Rząd 6: PS w pierwszym oczku, (pomijamy 1 oczko, 2PS łączone górą) 2 razy, pomijamy 1 oczko, PS w ostatnim oczku, 1 o. łańc, obracamy.
Rząd 7. PS w pierwszym oczku, 2PS łączone górą, PS w ostatnim oczku,4 o. łańc., obracamy.
Rząd 8. Słupek (Sl) w pierwszym oczku, (1 o. łańc, SL) 4 razy w kolejnym oczku, (1 o. łańc, SL) 2 razy w ostatnim oczku, obracamy
Rząd 9. o. ścisłe do przestrzeni z łańcuszka, [4 o. łańcuszka- SL w tym samym oczku]-(początkowy V) ,1 o. łańc, (V, 1 o. łańc) 5 razy, V w przestrzeni z łańcuszka w poprzednim rzędzie, obracamy
Rząd 10. o. ścisłe do łańcuszka, PV w tym samym oczku, (1 o. łańc, SL na kolejnym o. łań, 1 o. łańc., V na V z poprzedniego rzędu) 2 razy, 1 o. łańc, V na przestrzeni z łańc., 1 o. łańc, SL w V z rzędu wcześniej, 1 o. łańc, V na kolejnym łańcuszku, 1 o. łańc, (V na V z rzędu wcześńiej, 1 o. łańc., Sl na kolejnym łańcuszku, 1 o. łańc.) 2 razy, w przestrzeni z łańcuszka w poprzednim rzędzie, 3 o. łańc. obracamy.
Rząd 11. Pomijamy 1SL, *SL w kolejnym SL, 1 o. łańc, pomijamy jedną przestrzeń, 4 SL w kolejnej przestrzeni, 1 o. łańc, Pomijamy 1SL, SL w kolejnym SL, 1 o. łańc, pomijamy jedną przestrzeń, 4 SL w kolejnej przestrzeni, 1 o. łańc, Pomijamy 1 SL, SL w kolejnym SL, 3 o. łańc, *o. ścisłe w kolejnej przestrzeni, 4 o. łańc, SL w tej samej przestrzeni, (V w kolejnej przestrzeni) 2 razy, SL w kolejnej przestrzeni, 4 o. łańc, o. ścisłe w tej samej przestrzeni, O. ścisłe w kolejnym SL, 3 o.łańc. , Powtarzamy od *do *, pomijamy 1 łańc, o. ścisłe w kolejnym łańc z początkowych 4 w poprzednim rzędzie. Odcinamy nitkę i obracamy robótkę
Łączymy o. ścisłe z pierwszym z 4 V.
Rząd 12. 3 o. łańc, (SL, 1 o. łańc, 2SL) w tej samej przestrzeni-początkowa muszelka, (Muszelka w kolejnym V) 2 razy, Muszelka wokół łańcuszka z 4 oczek, obracamy.
Rząd 13. o. ścisłe w 2 SL i w łańc., Początkowe muszelka na tym samym łańcuszku, (1 o. łańc, Muszelka na środku poprzednich muszelek) 3 razy, obracamy.
Rzędy 14-15. Powtarzamy rząd 13.
Rząd 16. Powtarzamy rząd 13 wykonując 2 o. łańc. po środku muszelek zamiast 1. Obracamy
Rząd 17. o ścisłe w 2 SL i w łańcuszka, 3 o. łańc, 6 SL w tej samej przestrzeni, (7 SL w przestrzeni z 2 oczek kolejnej muszelki) 3 razy. Odcinamy nitkę i ukrywamy końcówki


English

Instructions:
beg at top of head, ch 6, join with sl st to form ring. (this will be where to place the hanger string for the tree) D Hook
row 1: ch 1, 5 sc in same st as sl st, ch 1, turn.
row 2. sc in first sc, (2sc in next sc) 4 times, ch 1, turn-9sc
row 3. sc in each sc across, ch 1, turn.
rows 4-5: repeat row 3.
row 6: sc in first sc, (skip next sc, sc2tog) twice, skip next sc, sc in last sc, ch 1, turn -4sc.
row 7. sc in first sc, sc2tog, sc in last sc, ch 4, turn-3sc.
row 8. dc in first sc, (ch 1, dc) 4 times in next sc, (ch 1, dc) 2 times in last sc, turn
row 9. sl st in ch-1 sp, ch 4-, dc in same sp-beg v-st made, ch 1, (v-st in next ch-1 sp, ch 1) 5 times, v-st over end ch-4 sp, turn.
row 10. sl st ch-1 sp, beg v-st in same sp, (ch1, dc in next ch-1 sp, ch 1, v-st in next v-st) twice, ch 1, v-st in next ch-1 sp, ch 1, dc in next v-st, ch 1, v-st in next ch-1 sp, ch 1, (v-st in next v-st, ch 1, dc in ch-1 sp, ch 1) twice, v-st over end ch-4, ch 3, turn.
row 11. skip first dc, *dc in next dc, ch1, skip one sp, 4 dc in next sp, ch 1, skip one dc, dc in next dc, ch 1, skip one sp, 4 dc in next sp, ch 1, skip one dc, dc in next dc, ch 3, *sl st in next dc, sl st in next sp, ch 4, dc in same sp, (v-st in next sp) twice, dc in next sp, ch 4, sl st in same sp, sl st in next dc, ch 3, repeat from *to*, skip one ch, sl st in next ch of beg ch-4. fasten off. turn
join with sl st in first of 4 center v-sts.
row 12. ch 3, (dc, ch 1, 2dc) in same sp-beg shell made, (shell in next v-st) twice, shell over next ch-4, turn.
row 13. sl st in next 2 dc and in ch-1 sp, beg shell in same sp, (ch 1, shell in center of next shell) 3 times, turn.
rows 14-15. repeat row 13.
row 16. repeat row 13, working ch-2 sp at center of each shell. turn.
row 17. sl st in next 2 dc and in ch-2 sp, ch 3, 6 dc in same sp, (7 dc in ch-2 sp of next shell) 3 times. fasten off.

sc2tog=single crochet together
v-stitch= (dc,ch1,dc) is a double crochet, chain 1, double crochet
st=stitch
ch=chain
sc=single crochet
sp=space
shell=(2dc,ch1,2dc) in one space, is 2 double crochet, chain 1, 2 double crochet
sl st=slip stitch
dc-double crochet
beg=beginning